2

Општа акта (правилници и пословници)

Статут школе

План стручног усавршавања за школску 2022/2023. годину

Пословник о организацији и раду Школског одбора

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Ученичког парламента

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика у основној школи

Правилник о правима, обавезама и одговорности запослених

Правилник о систематизацији радних места у основној школи

Правилник о испитима у основној школи

Правилник о похвалама и наградама ученика

Правилник о понашању

Правилник о заштити и безбедности ученика

Правилник о спровођењу заштите података о личности

Правилник о дипломама за изузетан успех

Планови и извештаји

Годишњи извештај о раду директора за 2022/23.годину

Годишњи план рада директора за школску 2023/24. годину

Годишњи план рада школе за школску 2023/24. годину

Извештај о реализацији ГПРШ за школску 2022/23. годину

Извештај стручног усавршавања за школску 2022/23. годину

План стручног усавршавања за школску 2023/24. годину

Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину

Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину

Школски програм 2022-2026.

Развојни план

Финансијска документа

Финансијски план за 2023. годину

Интерни план јавних набавки за 2023. годину

Извештај о набавкама за 2022. годину

Завршни рачун за 2022. годину

Финансијски план за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину

Завршни рачун за 2021. годину

Закони и подзаконска акта

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основама система образвоања и васпитања

Правилник о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Закон о јавним набавкама

Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије