2

ОШ “Војвода Мишић”

Ученички парламент

Ученички парламент чине ученици-представници одељења седмог и осмог разреда, а њихова улога састоји се од:

  1. давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, Годишњем програму рада, Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње
  2. разматрања односа и сарадње ученика, наставника и стручног сарадника
  3. обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање

 

Парламент чине по два представника сваког одељења (седмог и осмог разреда) у школи. Парламент се бира сваке школске године и има председника. Програм рада парламента саставни је део Годишњег програма рада школе. Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

🔔 Активности за школску 2023/2024. годину

Ученички парламент се организује ради подизања квалитета наставе и ваннаставних активности, ради активног учешћа ученика у свим доменима школског живота и рада. Такође, разматраће се питања и давати предлози за обезбеђивање што сигурније школске средине, превенције насиља и пружања подршке вршњацима, којима је она потребна, питања подизања квалитета друштвено-културног функционисања школе, коришћења ресурса локалне заједнице и осталих питања значајних за живот школе.

👨🏼‍🎓Чланови

Парламент за школску 2023/2024. годину чини осам ученика 7. и 8. разредa (по два представника сваког одељења), 
а рад УП-а координисаће педагог Маја Вукићевић.

Име и презиме Одељење Име и презиме Одељење
Теодора Јовичић 7-1 Дијана Динић 8-1
Матеја Гајић 7-1 Николија Петровић 8-1
Давид Јовановић 7-2 Ања Тањевић 8-2
Петра Крчадинац 7-2 Жељко Јовић 8-2