Стручни тимови

Стручни актив за развојно планирање
(Школски развојни тим)
Тим за самовредновање Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
1. Јасмина Лошић, координатор 1. Милица Јанковић, координатор 1. Јелена Ботић, координатор
2. Радош Пешовић 2. Нина Симић 2. Весна Радошевић
3. Јованка Бурмазевић 3. Марко Мојсин 3. Наташа Лилић
4. Тијана Јовановић 4. Бранислава Кекановић 4. Мирјана Вујић
5. Јелена Ботић 5. Елена Кљујев 5. Весна Кукрић
6. Владан Лазић 6. Јелена Ботић 6. Милодарка Дрљић
7. Драгана Спасојевић 7. Драгана Спасојевић
8. Влада Новаковић
9. представник Савет родитеља
Тим за инклузивно образовање Тим за професионалну оријентацију
1. Јелена Ботић, координатор 1. Драгана Косовац, координатор
2. Драгана Спасојевић 2. Владан Лазић
3. Јованка Бурмазевић 3. Љубомир Пјевовић
4. Јасмина Лошић 4. Милодарка Дрљић
5. Милодарка Дрљић 5. Јасмина Лошић
6. Славица Надић 6. Јелена Ботић

Тим за развој школског програма Тим за праћење и организацију школских догађања и маркетинг школе
Сви руководиоци стручних већа, педагог, директор Радош Пешовић, Јасмина Лошић, Љиља Рафаиловић, Јасмина Шуша, Јованка Бурмазевић, Славица Надић, Љубомир Пјевовић
Координатор: Славица Надић 1. уређење паноа
2. школски сајт (фотографије и текстови)
3. летопис: Јасмина Шуша
4. позивање гостију: Невена Војводић Николић