Стручни тимови

Стручни актив за развојно планирање
(Школски развојни тим)
Тим за самовредновање Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
1. Јасмина Лошић, координатор 1. Милица Јанковић, координатор 1. Јелена Ботић, координатор
2. Радош Пешовић 2. Нина Симић 2. Весна Радошевић
3. Јованка Бурмазевић 3. Марко Мојсин 3. Наташа Лилић
4. Славица Надић 4. Мирјана Матковић 4. Мирјана Вујић
5. Тијана Јовановић 5. Јелена Обрадовић 5. Весна Кукрић
6. Јелена Ботић 6. Јелена Ботић 6. Мира Матковић
7. Владан Лазић 7. Драгана Спасојевић
8. Драгана Спасојевић 8. Зорица Крунић
9. Влада Новаковић
10. Зорица Крунић
Тим за инклузивно образовање Тим за професионалну оријентацију
1. Јелена Ботић, координатор 1. Љубомир Пјевовић, координатор
2. Драгана Спасојевић 2. Љиља Рафаиловић
3. Јованка Бурмазевић 3. Наташа Лилић
4. Јасмина Лошић 4. Драгана Косовац
5. Љиља Рафаиловић 5. Јасмина Лошић
6. Милодарка Дрљић 6. Јелена Ботић
7. Славица Надић

Тим за развој школског програма Тим за праћење и организацију школских догађања и маркетинг школе
Сви руководиоци стручних већа, педагог, директор Радош Пешовић, Јасмина Лошић, Љиља Рафаиловић, Јасмина Шуша, Јованка Бурмазевић, Славица Надић, Љубомир Пјевовић
Координатор: Славица Надић 1. уређење паноа
2. школски сајт (фотографије и текстови)
3. летопис: Јасмина Шуша
4. позивање гостију: Невена Војводић Николић