Објекти за образовно-васпитни рад ван школске зграде

Р.бр. Назив школског објекта - простора Површина у м2
1. Спортски терени 898
2. Школско двориште и стазе 6.498
3. Зелене површине 2.565
Укупна корисна површина ван зграде 9.961